KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Hiper Farma İlaç Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler kapsamında; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarım yapılabileceği, bu verilerin muhafazası ve güvenliğinin sağlanması, işleme şartları ortadan kalkan kişisel verilerin imhası, ilgili kişinin kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakların kullanılması yöntemleriyle ilgili olarak size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni’nin Kapsam ve Amacı

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Hiper Farma İlaç tarafından;

 • Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini
 • İlgili kişilerin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği ve örnek veri türleri,
 • İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,
 • Kişisel verilerin saklanma süreleri,
 • İlgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Hiper Farma İlaç, kişisel verileri, ilgili kişinin kendisi, çağrı merkezi, GPS sistemi, Web Siteleri, online satış kanalı, SMS, matbu form, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, CCTV, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. Bu hukuki sebepler; aşağıda belirtilen ilgili kişi kategorileri ile akdedilen sözleşmelere ilişkin olarak; sözleşmenin kurulması ve ifası, Hiper Farma İlaç’ın ilgili kişisel veri işleme sürecinin kanundan kaynaklanması, Hiper Farma İlaç’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin aleni kılınması ve istisnai hallerde meşru menfaat olmaktadır.

İlgili Kişi Kategorizasyonu

Hiper Farma İlaç, kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamaktadır:

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • Çevrimiçi Ziyaretçi
 • Tüketici
 • Üye Tüketici
 • Tedarikçi
 • Sağlık Meslek Mensubu

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri şunlardır;

 • Müşteri, müşteri çalışanı, müşteri temsilcisi kapsamında ad-soyad, TC Kimlik Numarası, doğum tarihinden ibaret kimlik bilgisi; adres, e-posta, telefondan ibaret İletişim Bilgisi; banka hesap bilgileri, IBAN Numarası, ödeme bilgilerinden ibaret finansal bilgi; müşteri numarası, müşteri ticari ilişki başlangıç / bitiş tarihi ve nedeni, müşteri talepleri, müşteri memnuniyet bilgileri, ürüne ilişkin şikayet ve talep bilgilerinden ibaret müşteri işlem bilgisi; imzadan ibaret biyometrik veri, dernek üyeliği bilgilerinden ibaret dernek üyeliği, beden bilgisinden ibaret özel nitelikli kişisel veri
 • Ziyaretçi kapsamında Ad-Soyad, TC Kimlik Numarasından ibaret Kimlik Bilgisi; E-posta, Telefondan ibaret İletişim Bilgisi, CCTV aracılığıyla diğer veriler.
 • Çevrimiçi Ziyaretçi kapsamında Cihaz, Marka, Model, 5651 IP Loglarından ibaret İşlem Güvenliği Bilgisi; IP Adresi ve trafik bilgisi kapsamına giren diğer verilerden ibaret Hukuki İşlem Bilgisi
 • Üye Olmayan Tüketici kapsamında Ad-Soyad, TC Kimlik Numarasından ibaret Kimlik Bilgisi; E-posta, Adres, Telefondan ibaret İletişim Bilgisi, Ödeme Bilgilerinden İbaret Finansal Bilgi; Çağrı Merkezi Kayıtlarından ibaret Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Üye Tüketici kapsamında Ad-Soyad, Bebek Adı, Bebeğin Doğum Tarihinden ibaret Kimlik Bilgisi; E-posta, Adres, Telefondan ibaret İletişim Bilgisi; Ödeme Bilgilerinden İbaret Finansal Bilgi; Çağrı Merkezi Kayıtlarından ibaret Görsel ve İşitsel Kayıtlar; İletişim İzni Onayından ibaret Pazarlama; Şifre, Üyelik Koşulları Onayı, Çerez Kayıtlarından ibaret İşlem Güvenliği; Hamilelik Bilgisi, Sağlık Bilgisinden ibaret Özel Nitelikli Kişisel Veri
 • Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi kapsamında Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihinden ibaret Kimlik Bilgisi, Adres, E-posta, Telefondan ibaret İletişim Bilgisi, IBAN Numarası, Banka Hesap Bilgileri, Ödeme Bilgilerinden ibaret Finansal Bilgi, Unvandan ibaret Mesleki Deneyim; Engellilik, Hükümlülük Bilgisinden ibaret Özel Nitelikli Kişisel Veri; İmzadan ibaret Biyometrik Veri; Fotoğraf, Kod No’dan ibaret Diğer veriler

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, Hiper Farma İlaç tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır;

 • Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimleri Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • İşlem Güvenliğinin Sağlanması
 • Şirket Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • Şirket Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Müşteri ve/veya Tüketici İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri ve/veya Tüketici Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
 • Müşteri ve/veya Tüketici Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirketin Sunduğu Ürün veya Hizmetlerden En Yüksek Faydanın Elde Edilmesi İçin İlgili Süreçlerin Planlanması ve İcrası
 • Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Etkinlik Yönetimi
 • Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 • Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Şirket Yerleşkelerinin ve Taşınırlarının Temini
 • Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Hiper Farma İlaç, kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddesine uygun olarak yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere ve grup şirketlerine aktarmaktadır.

Üçüncü kişilerden alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; ilgili kişi kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde takma adlı, anonim veri kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

Kişisel Veriler aşağıda belirtilen amaçlarla belirtilen kişi ve/veya kişi gruplarıyla paylaşılmaktadır;

 • Müşteri, Müşteri Çalışanı, Müşteri Temsilcisi verileri; İş devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla hissedarlar ve grup şirketleri ile; Şirket denetimleri sırasında denetim kapsamında ilgili verilerin denetçi firmalar ile
 • Tüketici verileri ETK izinleri olan müşterilerle özel günlerde iletişime geçilmesi ve şirket ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması amacıyla SMS gönderilmesi kapsamında SMS Tedarikçisi ile; Müşteri talep ve şikayetlerinin çözümü amacıyla Call Center ile; satış faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ürünün tüketiciye ulaşması amacıyla birlikte çalışılan aracı kurum ve kargo şirketleri ile, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, aracı ödeme sistemleri kuruluşları ve onların anlaşmalı olduğu bankalarla ; Şirket denetimleri sırasında denetim kapsamında denetçi firmalar ile , İş devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla hissedarlar ve grup şirketleri ile
 • Üye Tüketici verileri; ETK izinleri olan müşterilerle özel günlerde iletişime geçilmesi ve şirket ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması amacıyla SMS gönderilmesi kapsamında SMS Tedarikçisi ile; Müşteri talep ve şikayetlerinin çözümü amacıyla Call Center ile; satış faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ürünün tüketiciye ulaşması amacıyla birlikte çalışılan aracı kurum ve kargo şirketleri ile verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, aracı ödeme sistemleri kuruluşları ve onların anlaşmalı olduğu bankalarla ; iş devamlılığı ve takibi amacıyla hissedarlar ve grup şirketleri ile, pazarlama amacıyla reklam sunulması için iletişim bilgilerinin hizmet sağlayıcılar ile; Şirket denetimleri sırasında denetim kapsamında ilgili verilerin denetçi firmalar ile
 • Tedarikçi, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi verileri; Tedarik edilen mallardaki/hizmetlerdeki hatanın bildirimi ve sorunun çözümü süreçlerinin kayıt altına alınması ve takibi amacıyla; Mevzuatta ve Tedarikçi ile akdedilen sözleşmelerde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Cari, Tam ve BA/BS mutabakatlarının elektronik ortamda yapılması için hizmet alınan üçüncü taraf ile paylaşılması; iş devamlılığı ve takibi amacıyla hissedarlar ve grup şirketleri ile ve Şirket denetimleri sırasında denetim kapsamında ilgili verilerin denetçi firmalar ile.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi Makamlar ile Gerçekleştirilen Kişisel Veri Paylaşımı:

 • Müşteri, Müşteri Çalışanı, Müşteri Temsilcisi verileri; Mevzuatta ve sözleşmelerde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mevzuat kapsamında resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla; ve Yasal işlemlerin takip edilmesi amacıyla resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla.
 • Ziyaretçi/ Çevrimiçi Ziyaretçi verileri; Hiper Farma İlaç, web sitelerine ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel veriler ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgilerinin hukuki yükümlülükler kapsamında, örnek olarak; suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Hiper Farma İlaç’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile; Log kayıtlarının resmi kurumlar ile ve Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile.
 • Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi verileri; Muhasebe tarafından yapılması gereken yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları ve noterler ile; Vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile; Mevcut ticari ilişkiden kaynaklı ödeme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla finansal verilerin banka ile; ve Mevzuatta ve Tedarikçi ile akdedilen sözleşmelerde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla resmi kişi, kurum ve kuruluşlar ile.

İlgili Kişilerin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

İlgili Kişilerin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Hiper Farma İlaç Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “İletişim Formu” ve Hiper Farma İlaç resmi e-mail adresi …….@hiperfarma.com.tr ve üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

 • Hiper Farma İlaç, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, web Sitesi, e-mail gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun Madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
 • Hiper Farma İlaç tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
 • Hiper Farma İlaç tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
 • Hiper Farma İlaç tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
 • Hiper Farma İlaç, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

Hiper Farma İlaç, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Aydınlatma Metni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme uygun kanallardan yapılacaktır.